Colorado Toy | Mini Aussies | Miniature Australian Shepherd - Fountain, CO

Welcome to Colorado Toy & Mini Aussies
(formerly West Texas Mini Aussies)

Colorado Toy | Mini Aussies | Miniature Australian Shepherd - Fountain, CO